Portkod borttagen

Från och med 1 juli öppnas entrén med tagg och/eller nyckel. Besökare använder porttelefonen.

Parkeringstillstånd

Frubo hanterar hyresavtal för parkeringsplats och styrelsen delar ut parkeringstillstånd.
Giltigt parkeringstillstånd ska placeras synligt på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats i garaget eller på Surtsögatan.

Saknas giltigt parkeringstillstånd kan Aimo utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan. Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig, eller om du ser en felparkerad bil på våra parkeringsplatser, kontakta Aimo: https://www.aimopark.se/sv-se/om-aimo-park/kontakta-oss/

För allas trivsel, gemensamma kostnader och brandsäkerhet

Visa respekt och omtanke för dina grannar. Var försiktiga med och vårda vår fastighet inklusive innergården och förskole gården.

Underhåll och reparationer är alla med och betalar. Exempelvis leder detta till onödiga kostnader: sopor som inte läggs i rätt behållare samt skador/skadegörelse som måste repareras. Ökade kostnader kommer att innebära att månadsavgiften höjs.

Vänligen respektera följande:

 • I möjligast mån, tystnad mellan kl. 22.00 – 07.00 i lägenheten och på innergården. Tänk på att ljud ekar/stutsar mellan husen och upplevs höga framförallt på sommaren då fönster och balkongdörrar kan vara öppna.
 • Djurägare ser till att husdjuren inte uträttar sina behov inom vårt område.
 • Använd köksfläkten när du lagar mat. Tänk på att byta kolfiltret regelbundet.
 • Ta hand om dina sopor. Sortera dem och släng dem i korrekt behållare.
 • Kasta inte fimpar, snus eller anat skräp från balkongen/uteplatsen eller vid entréerna.
 • Ställ tillbaka möbler och leksaker om ni har flyttat på dem.

 • Berätta för barnen att:
 • Prata i normal samtalston och undvik att skrika tillvarandra.
 • Sanden ska vara i sandlådan. Sanden ska inte hällas på gårdsplanen.
 • Låt grus och stenar vara kvar i rabatterna. Framför allt att inte lägga grus och sten i sandlådan då barn kan stoppa dem i munnen.
 • Husfasaderna ska vara rena. Inte rita eller klottra på dem.   
 • Vägbommen inte är till för att klättra på.
 • För att minimera brandrisken, inte hindra städare och räddningstjänsten ska inget föremål ställas/förvaras i trapphus, källaren och garaget.
 • Placera din dörrmatta på insidan av lägenhetsdörren.
 • Placera cykel i cykelställ utanför entrén eller i cykelrummet.
 • Placera barnvagnen och leksaker i barnvagnsrum i källaren.

                                   Styrelsen önskar alla       

                        en skön sommar!

Entrance code deleted

From 1 July, the entrance will be opened with a tag and/or key. Visitors uses the access system.

Parking permit

Frubo manages rental agreements for parking space and the board distributes parking permits.
The valid parking permit must be placed visibly in front on the inside of the front window of the vehicle when it is in its parking space in the garage or on Surtsögatan.

If there is no valid parking permit, Aimo can issue a control fee that is placed on the outside of the windshield. If you receive a check fee which you consider incorrect, or if you see a fault-parked car in our parking spaces, contact Aimo: https://www.aimopark.se/sv-se/om-aimo-park/kontakta-oss/

For everyone’s well-being, fire protection and shared costs

Show respect and consideration to your neighbours. Also, take care of our property, including the courtyard and the preschool yard.


We are all involved in paying the costs of maintenance and repairs. This leads to unnecessary costs; e.g. garbage that is not placed in the right container and damages that must be repaired. Increased costs will lead that the monthly fee will increase.

Please respect the following:

 • To the greatest extent possible, silence between 10 pm – 7 am in the apartment and in the courtyard. Keep in mind that sound echoes/bounces between the houses and is experienced high especially in the summer when windows and balcony doors can be open.
 • Pet owners ensure that pets do not make their needs in our area.
 • Use the cooker hood when cooking. Be sure to change the carbon filter regularly.
 • Take care of your garbage. Sort them and dispose of them in the correct container.
 • Do not throw cigarette butts and snuff, or other garbage, from the balcony/patio or at the entrance.
 • Return furniture´s and toys if you have moved them.
 • Tell the children that:
 • Talk in normal conversation tone and avoid yelling at each other.
 • The sand should be placed in the sandbox. The sand should not be poured on the courtyard.
 • Leave gravel and stones in the discounts. Above all, not to put gravel and stones in the sandbox as children can put them in their mouths.
 • The house facades should be clean. Don’t draw or scribble on them.
 • The road boom is not for climbing.
 • In order to minimize the risk of fire, and not prevent cleaners and the rescue service, no item should be placed/stored in stairwells, basement and garage.
 • Place your doormat on the inside of the apartment door.
 • Place bicycles in bicycle racks outside the entrance or in the bicycle room.
 • Place the stroller and toys in the stroller room in the basement.

 
   The Board want to wish all 
      

                        A nice summer!