Vänlig påminnelse:
Släng inte fimpar på marken
Kind reminder:
Don´t throw cigarette butts on the
ground

Styrelsen har sopat förskolegården och fann tyvärr många
cigarettfimpar . Det är förbjudet att slänga fimpar på marken!
Det är inte heller tillåtet att slänga fimpar från balkongen eller vid
entréerna.
Tänk på att barn och djur kan bli svårt sjuka om de får i sig dem. Samt
att 1 fimp kan orsaka en brand.
Det är viktigt att du tar hand om dina fimpar.
Tack för att du visar hänsyn!

The board has swept the preschool yard and unfortunately found many
cigarette butts  It´s forbidden to throw cigarette butts on the ground!
And it´s not allowed to throw cigarette butts from the balcony or at the
entrances.
Keep in mind that children and animals can become seriously ill if they
ingest them. And that 1 cigarette butt can cause a fire.
It´s important that you take care of your cigarette butts.
Thank you for your consideration!