Parkering

Föreningen är delägare i ett garage tillsammans med grannföreningen Brf Odde. Brf Surtsö Kista Gård har följande parkeringsplatser:
– 43 p-platser, 8 laddplatser och 4 MC-platser i garaget (infart vändplan Oddegatan).
– 13 p-platser utomhus på Surtsögatan.


Kostnad parkeringsplats

Uthyrning sker per kalendermånad. Betalning sker månadsvis i förskott.

Parkeringsplats i garage:
• Bil: 650 kr/mån
• Bil och MC: 800 kr/mån
• MC: 300 kr/mån
• Laddplats för elbil: 850 kr/mån + elförbrukning (2 kr/kWh) som betalas direkt till Mer Sverige. 

Parkeringsplats utomhus på Surtsögatan:
• Bil: 400 kr/mån

Extern hyresgäst:
• Garage: 800 + moms kr/mån + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)
• Utomhus: 650 + moms, kr/mån + kontrakt/faktureringsavgift (1 gång)

Extra avgift för hyrestagare som sagt upp sin p-plats i garaget och ansöker om p-plats igen inför vintern:
• Administrativ avgift/avgift för fakturering.

Uppsägning av p-plats
Uppsägningstid är 1 månad. Exempel: Du säger upp platsen i mitten av april, sista dag blir 31 maj. P-platsen ska senast ha lämnats vid den tidpunkt då den egna lägenheten har övergått i annans ägo.
P-platsen följer inte med lägenheten vid försäljning. Det är hyresgästens ansvar att göra skriftlig uppsägning.

Skicka ett gemensamt mejl till Styrelsen, styrelsen@brfsurtso.se och ekonomisk förvaltare Frubo info@frubo.se. Skicka även ett mejl till MER AB om du hyr en laddplats.

Anmäl intresse till parkeringsplats
1. Mejla till Styrelsen styrelsen@brfsurtso.se
2. När du tackar ja till erbjudande om p-plats, skickar vår ekonomiska förvaltare Frubo två avtal för påskrift. Hyresavgift faktureras i samband med ordinarie månadsavgift.
3. Styrelsen delar ut parkeringstillstånd som ska placeras synligt på insidan av framrutan.

Regler för parkeringsplatser hos Brf Surtsö Kista Gård
• P-plasterna är i första hand avsedda för medlemmar i Brf Surtsö Kista Gård. Föreningen har 64 p-platser att fördela på 81 lägenheter. Ny medlem kan ställa sig i kö från den dag som medlemskap blivit beviljat.

• Vid kö kommer styrelsen att säga upp p-plats enligt följande ordning:
1. P-plats hyrd av extern hyresgäst.
2. P-plats nr 2 för den medlem som hyr två p-platser.

• Intresseanmälan om p-plats mejlas till styrelsen@brfsurtso.se
Styrelsen fördelar p-plats enligt turordning. Separata kölistor förs för p-plats utomhus, p-plats i garage, laddplats i garage och mc-plats i garage. Inga specifika önskemål om plats accepteras.

• Kötiden räknas från anmälningsdatum och köande placeras sist i kön.

• När en plats blir ledig erbjuds p-platsen till den som har plats nr 1 i kö. Styrelsen mejlar erbjudande om p-plats. Personen har en veckas svarstid.

• Person som tackar nej till p-platsen placeras sist i kön (vid önskemål att kvarstå i kö). P-platsen erbjuds då till den som är nr 2 i kön.

• P-plats upplåts månadsvis. Uppsägningstid är 1 månad, både för hyrestagare och föreningen.

• Parkeringstillståndet är en värdehandling och ska placeras synligt på insidan av framrutan.

• P-platsen används för parkering av motorfordon. Inte till förråd, verkstad eller annat.

• P-plats ingår inte vid försäljning av lägenhet, p-plats går tillbaka till föreningen. Köplats kan inte överlåtas till annan person.

• I mån av tillgång kan medlem hyra ytterligare en p-plats, maximalt två platser. En sådan ”andra p-plats” ska anses som tillfällig och kan återkallas/sägas upp av styrelsen till förmån för medlem som saknar p-plats.

• Styrelsen beslutar om avgifter för upplåtelse av p-platser.

• Styrelsen förbehåller sig rätten att anvisa medlemmen en annan p-plats än vad som först avtalats. Meddelande om detta ska ske i god tid. 

Ordningsregler
• Fordonet ska vara godkänd i bilbesiktning, skattad, försäkrad och i kördugligt skick.

• Fordonet måste rymmas inom parkeringsrutans markeringar, på både längd och bredd.

• På p-plats för bil ska endast bil vara parkerad. Det är inte tillåtet att ställa t.ex. cykel, moped eller mc på p-plats för bil. Cykel ska placeras i cykelställ eller i cykelrummet. Motorcykelägare med giltigt MC-kontrakt får stå på MC-plats.

• Hyresgäst ska ersätta all skada som åsamkas föreningen. Du får inte sätta upp anordningar av tillfällig eller beständig karaktär i garaget eller på p-platsen. Du kan bli ersättningsskyldig för läckage av miljöfarliga vätskor. Reparera bilen snarast och lägg skydd på golvet tills du fått det ordnat.

• Du ansvarar för att skador eller olägenheter inte uppkommer vid infart och utfart, t.ex. ovarsam eller störande körning och olämplig parkering.

• På grund av brandrisk får inga föremål förvaras på p-plats eller i garaget! Till exempel får dessa inte ställas/förvaras: barnstol, rengöringsmedel, pulkor, däck, takbox, batterier, bensin, diesel och oljor samt annat brandfarligt material.

• Det är förbjudet att ha bilen på tomkörning i garaget. Det är inte heller tillåtet att ”meka”, byta däck eller tvätta fordonet.

• Underhåll av garage och tillhörande anordningar bekostas och ombesörjs av föreningen. Föreningen äger tillträde till p-platsen för reparationsarbeten och underhållsarbeten. Vid uppmaning från styrelsen är du skyldig att ställa bilen på annan plats eller köra ut ur garaget.

• Städning genomförs normalt en gång per år i garaget och på Surtsögatan. Ingen bil kan stå på p-platsen mellan klockan 8.00 och 16.00 under städdagarna. Information om städning anslås i god tid vid garagedörrarna, på anslagstavlorna i trapphusen och på webbplatsen.

Vid uppmaning från föreningen är du skyldig att ställa bilen på annan plats eller köra ut ur garaget, annars riskerar du att få straffavgift. Du har inte rätt till ersättning p.g.a. stöld eller skada som orsakats genom underlåtelse att inte följa styrelsens uppmaning.

• Hyrd p-plats får inte hyras ut i andra hand till annan person utanför det egna hushållet. Bryter du mot detta riskerar du att utan varning sägas upp från platsen med omedelbar verkan. Hyresgästens vän eller släkt får dock nyttja platsen för tillfällig, kortare parkering. P-tillstånd måste vara synligt.

• Hyresgäst som upphör att äga eller bruka fordonet ska omgående säga upp p-platsen.

• I och med underskrivet kontrakt av parkeringsplats accepteras ovanstående regler och villkor. Missbruk av reglerna kan leda till omgående uppsägande av hyresavtal.

Parkeringsbevakning
Bevakningsbolaget ger dig en p-bot/kontrollavgift om giltigt parkeringstillstånd inte är synligt på insidan av framrutan eller om du har felparkerat. Eventuellt klagomål på kontrollavgift gör du direkt till bevakningsföretaget. Styrelsen hanterar inte dessa.

Inpassering till garaget
Du kommer in i garaget med kod. Läsare sitter vid in- och utfart. Du har möjlighet att köpa en fjärrkontroll för att öppna garageporten, se nedan.
För allas säkerhet ska du alltid se till att dörrar och garageport går igen efter in- och utpassering. Detta gäller dig som parkerar din bil, leder din cykel till cykelrummet eller går via garaget av annan anledning. På grund av brandrisk är det strängt förbjudet att förvara något annat än bil eller motorcykel i garaget.

Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen är en förbrukningsvara och kan inte återlämnas vid uppsägning av p-platsen. Två batterier typ CR2025 kan behöva bytas.
Pris: 700 kr/st.

Garageöppnare

Så här köper du en fjärrkontroll
1. Fyll i denna Beställning fjärrkontroll till garaget_200706 och lämna den i föreningens postfack på Oddegatan 6 eller mejla till styrelsen@brfsurtso.se
2. Kostnaden läggs som engångsavgift på din inbetalningsavi för hyra av p-plats.
3. Styrelsen delar ut fjärrkontrollen till dig.

Garageplats med laddplats
Åtta p-platser i garaget har omvandlats till laddplats för elbil som laddas med egen laddkabel typ-2.

Kostnad (mars 2021): 850 kr/mån + individuell elförbrukning (2 kr/kWh)
Elförbrukningen faktureras via ett abonnemang som du tecknar hos Mer Sverige. Företaget hanterar el, debitering och support för laddplatsen. Mer kundservice
Tel kundtjänst och Laddhjälp dygnet runt: 077-44 33 900

För att kunna använda laddaren måste du registrera dig som kund hos Mer och beställa en personlig laddbricka med abonnemanget Mer Flexible. 
Ladda bilen med laddbricka. Med mobilappen Mer Connect Sverige får du tillgång till hela laddnätverket hos Mer.

Laddplatserna kan inte användas utan ett giltigt kontrakt. Vår ekonomiska förvaltare FRUBO skickar begäran om upplåsning/låsning till styrelsemailen i samband med ändrat hyresavtal. Föreningen följer upp vilka laddplatser som används via Mers molntjänst.

Krav för att hyra laddplats i garaget
1. Medlem i Surtsö Kista Gård som redan hyr en p-plats i garaget. Detta är ett krav eftersom nuvarande hyresgäst av laddplats ska flyttas till p-plats i garaget. Föreningen kan ej kräva att hyresgäst ska byta till en p-plats utomhus.
2. Medlem som äger elbil/leasar elbil eller har beställt en elbil. Visa köpeavtal/leasingavtal.
3. Laddplatserna fördelas utifrån turordning i kö för laddplats.
4. Medlem som skriver kontrakt på laddplats ska betala högre månadsavgift samt kostnad för förbrukad el.
5. Hyresgäst av laddplats som inte längre har elbil kan efter beslut av styrelsen komma att tilldelas annan p-plats utan laddning.

Särskilda bestämmelser för uthyrning av laddplats
Garageplatserna 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 och 68 är numera laddplatser. Det innebär att nuvarande hyrestagare av dessa p-platser kommer att behöva flytta sina bilar till annan p-plats, när annan medlem önskar hyra laddplats.

Jag hyr en p-plats som numera är laddplats men har ingen elbil. Vad innebär det?
Du får stå kvar på din p-plats enligt hyresavgift för p-plats utan laddning tills en medlem vill hyra laddplatsen.
Vid uppmaningen från Styrelsen ska du flytta till anvisad p-plats, vilket kommer att meddelas i god tid.
Det finns ingen möjlighet att kräva likvärdig plats, t.ex. närhet till viss port.

Jag har en elbil men har ingen garageplats, är jag garanterad plats för min elbil?
Nej. Du måste först stå i ordinarie kö för p-plats i garaget. När du senare får erbjudande om p-plats i garaget kommer föreningen, i möjligaste mån, att genomföra ett byte så att du kan hyra en laddplats.

Kan jag välja vilken laddplats jag får?
Nej. Styrelsen fördelar laddplats.

Vad händer när alla 8 laddplatser är upptagna av elbilar?
När intresset ökar kommer vi att utreda vilka tekniska och finansiella förutsättningar föreningen har för att skapa fler laddplatser. Det innebär att elbilsägare nummer 9 tyvärr riskerar att få vänta ett tag på att få en laddplats.

Extra parkeringsplats
Boende kan hyra en extra parkeringsplats. OBS! Detta gäller under förutsättning att det finns lediga p-platser.

Följande regler gäller för extra p-plats:
Uppsägningstid: en månad.
Extra parkeringsplats blir uppsagd av föreningen:
     – När en medlem som inte har en plats vill hyra parkeringsplats och det inte finns någon ledig p-plats.
     – Den p-plats som blir uppsagd är den medlem som har haft en extra plats kortast tid.

Extra parkeringstillstånd
Det finns möjlighet att köpa extra parkeringstillstånd. Det kostar 30 kr/styck/år.

Så här köper du ett extra parkeringstillstånd:
1. Betala 30 kr till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108. Ta foto/kopia på bankgirering/betalningsbevis.
2. Mejla styrelsen@brfsurtso.se och be om extra tillstånd. Ange din adress, nummer på p-plats och bifoga betalningsbevis.
3. Styrelsen lämnar ett tillstånd till dig.

Gästparkering/tillfällig parkering
Medlem i Brf Surtsö har möjlighet att hyra en tillfällig p-plats i garaget för en gäst. OBS! Detta gäller under förutsättning att det finns lediga p-platser.

  • Du som bostadsägare hyr den tillfälliga p-platsen i ditt namn.
  • Kostnad: 45 kr/dygn.
  • Minsta uthyrningsperiod är ett dygn (24 timmar). Du kan inte hyra platsen mer än 14 dygn.

Exempel: om din gäst kommer på lördagskväll kl.19.00 så har du parkeringsplatsen fram kl.18.59 söndag kväll. Därefter börjar ett nytt dygn och en ny betalningsperiod.

Så här bokar du gästparkering:

1. Mejla styrelsen@brfsurtso.se i god tid för att höra om det finns ledig gästparkering. Skriv ditt namn, adress och från vilken dag + klockslag du vill boka gästparkering samt i hur många dagar.
2. Efter bekräftelse från styrelsen betalar du avgiften för hyrestiden:
Betala till bankgiro (617-1813) och ange OCR 1111111108, meddelande gästparkering. Ta foto/kopia på bankgirering/betalningsbevis.
3. Mejla styrelsen@brfsurtso.se och bifoga foto på betalningsbeviset.
4. Styrelsen delar ut ett p-tillstånd för betald hyrestid. Tänk på att giltigt p-tillstånd ska placeras på insidan av bilens framruta.