Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma 2021 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Dag: torsdag 3 juni 2021Tid: kl. 18:30 – 19:00Plats: innergården Dagordning Öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av dagordningen Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av styrelsens…