Renovering i garaget
Under ca 5 v renoveras väggarna för att förhindra fuktskador. Följ markeringarna för att underlätta arbetet! Du som har en p-plats intill en vägg, t.ex. i ett hörn, kan inte använda p-platsen vid arbete. 

Laddstationer för elbilar i garaget
8 p-platser kommer att omvandlas till p-platser med laddstolpar genom företaget Grön Kontakt.
Brf Surtsö  kommer att äga all infrastruktur. Hälften av all kostnad för stolpar och arbete betalas genom bidrag från Naturvårdsverket.

Laddstolpar installeras på p-platserna 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 och 68.

Arbetet sker troligen i december, under en vecka mellan kl 8-17. Ingen bil kan parkera på ovanstående p-platser under arbetet.

Laddstolparna passar alla typer av elbilar. EVlink Smart Wallbox med RFID och Typ-2 uttag.

Registrering som laddkund krävs hos Grön kontakt, som ger ”Min sida” med översikt av antal laddningar och förbrukning. Laddbricka används för att ladda bilen.

Hyra p-plats med laddstolpe
Medlem i Brf Surtsö som har eller visar dokument på att ha köpt/beställt en elbil.

Kostnad för p-plats med laddstolpe: 850 kr/mån.
Du betalar även för förbrukad el direkt till Grön Kontakt varje månad. Pris/kWh meddelas senare.

Föreningen ger företräde, enligt följande ordning, till medlem i Brf Surtsö som i dagsläget:
1. hyr en av ovanstående p-platser, har elbil och vill teckna avtal för p-plats med laddstolpe.
2. hyr p-plats i garaget och vill teckna hyresavtal för p-plats med laddstolpe. 
3. hyr p-plats utomhus och vill teckna hyresavtal för p-plats med laddstolpe.
 ”Först till kvarn” gäller. Separat kölista för p-platser med laddstolpe.

Intresserad av p-plats med laddstolpe i garaget?
Medlem i Brf Surtsö som har elbil eller visar dokument på att ha köpt/beställt elbil.
Anmäl intresse p-plats med laddstolpe till styrelsen@brfsurtso.se Först till kvarn. Separat kö.

Du som för närvarande hyr p-plats 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 och 68 i garaget
Du som har elbil och vill teckna avtal om p-plats med laddstolpe har företräde till platsen.

Du som inte är intresserad av att teckna avtal om p-plats med laddstolpe, måste vara beredd på att byta p-plats. Du får stå på denna plats tills annan medlem vill hyra platsen. I detta fall kommer de två berörda parterna att byta plats i garaget. 

Ni har fått separat information. Vänligen meddela Styrelsen hur du planerar styrelsen@brfsurtso.se

---------------------------------------------------------------------------
Renovation in the garage
For about 5 weeks, the walls are renovated to prevent moisture damages. Follow the markings to ease the work. You who have a parking lot next to a wall, e.g. in a corner, cannot use the parking lot while work is in progress. 

Charging boxes for electric cars in the garage
8 parking lots will be converted into parking lots with charging box through the company Grön Kontakt.
Brf Surtsö will own all infrastructure. Half of all costs for poles and work are paid through grants from the Swedish Environmental Protection Agency.

Charging boxes will be installed at parking lots 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 and 68.

The work will probably take place in December, for a week between kl 8-17. No car can park in the above parking lots during work.

The charging box are suitable for all types of electric cars. EVlink Smart Wallbox with RFID and Type-2 socket.

Registration as a charging customer is required at Grön Kontakt, which provides “My page” with an overview of the number of charges and consumption. Charging tray is used to charge the car.


Rent parking lot with charging box
Member of Brf Surtsö who has or shows documents on having bought/ordered an electric car.

Cost for parking lot with charging box:  850 kr/month.
You also pay for consumed electricity directly to Grön Kontakt every month. Price/kWh will be announced later.

The association gives priority, according to the following order, to a member of Brf Surtsö who currently:
1. rent one of the above parking lots, have an electric car and want to sign an agreement for a parking lot with a charging box.
2. rent a parking lot in the garage and want to sign a rental agreement for a parking lot with a charging box.
3. rent a parking lot outdoors and want to sign a rental agreement for a parking lot with a charging box.
 "First come first served. Separate queue list for parking lots with charging box. 

Interested in parking lot with charging box in the garage?
Member of Brf Surtsö who has or shows a document of bought/ordered an electric car. Show your interest in a parking lot with a charging post to styrelsen@brfsurtso.se First come, first served. 

You who currently rent parking lots 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67 and 68 
You who have an electric car and want to sign an agreement on a parking space with a charging post have priority for the lot.

You who are not interested in signing a parking space agreement with a charging post, must be prepared to change parking space. You can stay in this lot until another member wants to rent the parking lot. In this case, the two interested parties will change lots in the garage.

You have received separate information. Please notify the Board your plan styrelsen@brfsurtso.se