Motion till årsstämman

Brf Surtsö Kista Gårds årsstämma är planerat till torsdagen 3 juni 2021, kl. 18:30 på innergården (håll avstånd). Formell kallelse med dagordning kommer att delas ut i god tid.

Som medlem kan du lämna ett förslag till en förändring/förbättring som årsstämman ska fatta beslut om. Ett förslag kallas motion.

Din motion/ditt förslag ska innehålla:

  1. Kort motivering och bakgrund till förslaget.
  2. Ett förslag till beslut som stämman kan ta ställning till.
  3. Undertecknad med namn, adress och datum. 
    (I brevet/mejlet bör du skriva e-post och telefonnummer. Så att styrelsen vid behov kan diskutera din motion.)

Lämna in din motion senast söndag 21 mars 2021

Arbeta i styrelsen eller i valberedningen?

Arbeta i styrelsen: Är du intresserad av att arbeta för föreningens bästa? Har du kunskaper i t.ex. ekonomi, byggbranschen, teknik, projektledning eller juridik?
Det är inget krav. Det är viktigt att du är intresserad av vårt boende och vår omgivning, har sunt förnuft, tar ansvar och är villig att lägga tid på arbetet.

Valberedningen: Följa styrelsens arbete och ha kontakt med medlemmar under året. Föreslå ledamöter till ny styrelse vid nästa årsstämma.

Anmäl ditt intresse senast söndag 21 mars 2021
Skriv hur du kan bidra i arbetet och om du kandiderar till styrelsen eller valberedningen.

Motion to the Annual Meeting

Brf Surtsö Kista Gård’s Annual Meeting is scheduled for Thursday June 3, 2021 at 6:30 p.m. in the courtyard (keep your distance). Formal notice with agenda will be distributed in good time.

As a member, you can submit a proposal for a change/improvement that the annual meeting will decide on. A proposal is called motion.

Your motion/proposal should include:

  1. A brief justification and background to the proposal.
  2. A proposal for a resolution on which the annual meeting may decide.
  3. Signed with name, address and date.
    (In the letter/email, please write e-mail and telephone number so that the board can discuss your motion, if necessary.)

Submit your motion/propose by Sunday, March 21, 2021


Work in the board or in the nomination committee?

Work in the board: Are you interested to work for the association´s best interests? Do you have knowledge in e.g. finance, construction, technology, project management or law? It is not a requirement. It is important that you are interested in our accommodation and our surroundings, have common sense, take responsibility and are willing to spend time on the work.

Nomination committee: Follow the board’s work and have contact with members during the year. Propose members to a new board at the next annual meeting.

Submit your interest by Sunday, March 21, 2021
Write how you can contribute to the work and if you are a candidate for the Board or the Nomination Committee.