Kallelse till föreningsstämma 2021 Bostadsrättsföreningen Surtsö Kista Gård kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma.

Dag: torsdag 3 juni 2021
Tid: kl. 18:30 – 19:00
Plats: innergården

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 19. Avslutande
  Varmt välkomna! /Styrelsen

Ta med denna kallelse och id-handling  Ombud ska även ta med ifylld fullmakt i original.     Vi håller avstånd iom pandemin.  

Kallelse

Fullmakt

Årsredovisning 2020