BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN​​ Nyhetsbrev

SURTSÖ KISTA GÅRD​​​januari 2020

Ny medlem​​​​

Styrelsen hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Surtsö Kista Gård! All information hittar ni på föreningens hemsida http://www.brfsurtso.se/Tvättstugan

Från och med 2020-01-16 bokar du tvättstugan med din nyckeltagg på den digitala bokningstavlan som sitter utanför tvättstugan.

Inom kort kommer låset till tvättstugan att bytas ut, så du kan inte använda din lägenhetsnyckel.

Taggar
Alla medlemmar har fått nyckeltaggar till tvättstugan.

Observera: Taggen tillhör lägenheten. Vid försäljning, ge taggarna till köparen. Borttappad tagg debiteras boende 200 kr. 

Regler för bokning av tvättstugan 

Du kan boka 2 pass per vecka. 4 pass under de kommande 14 dagarna. 

Tänk på att du inte har rätt att vara i tvättstugan under en annan persons bokade tvättid. 

Exempel: Du har bokat ett pass mellan kl 13.00 – 16.00.• Om du får förhinder kan du avboka passet inom 30 minuter, tex kl 13.10, och boka ett nytt pass.• Om du inte har gått in i tvättstugan inom 30 minuter, före kl 13.30, har du inte längre tillgång till tvättstugan. Din bokning blir automatiskt avbokad.• Du kan inte gå in i tvättstugan kl 16.00.


Skadedjur/ohyra -> Anticimex
Brf Surtsö har försäkring för sanering av skadedjur hos Nordeuropa Försäkring. Sanering hanteras av Anticimex. 

Du ska ta ett tydligt foto på skadedjuren och kontakta Anticimex https://www.anticimex.com/sv-SE/
Telefon Kundtjänst: 075-245 10 00. Måndag – fredag kl 8.00 –16.00.

Uppge att Brf Surtsö har Nordeuropa Försäkring med försäkringsnummer 50-168444-0 

Kamerabevakning
För att förbättra säkerheten installeras kameror i fastigheten.


Grovsoprummets öppettider
Grovsoprummets öppettid under 2020: söndagar en gång i månaden, kl. 18-20.

26 januari, 23 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 28 juni, 26 juli, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 
29 november och 27 december.​​​​

New member​​​​

The Board welcomes new members to Brf Surtsö Kista Gård! Find information on the association´s website: http://www.brfsurtso.se/

The Laundry Room
From January 16 2020: book the laundry room with your tag at the digital booking board, outside the laundry room.

Soon, the lock to the laundry room will be replaced, so you cannot use your apartment key.

Tags
All members have received key tags for the laundry room. 

Please note: The tags belongs to the apartment. When selling, give the tags to the buyer. 
A lost tag – the member is charged SEK 200.

Rules for booking the laundry room
You can book 2 slots per week. 4 slots in the next 14 days.
Please note that you do not have the right to be in the laundry during another person’s booked slot. 


Example: You have booked the slot kl 13.00 – 16.00.• If you are prevented, you can cancel your slot within 30 minutes, eg at 13.10, and book a new slot. • If you have not entered the laundry room within 30 minutes, before 13:30, you will no longer have access to the laundry room. Your booking will be automatically cancelled.• You cannot enter the laundry room at 16:00.

Pests -> Anticimex
Brf Surtsö has insurance for pest control at Nordeuropa Försäkring. Remediation is handled by Anticimex.

You should take a clear photo of the pests and contact Anticimex https://www.anticimex.com
Phone Customer Service: 075-245 10 00. Monday – Friday 8.00 – 16.00.

State that Brf Surtsö has Nordeuropa Försäkring with insurance number 50-168444-0

Surveillance camera
In order to improve security, cameras are installed in the property.

The Grovsoprum´s  opening hour 
Grovsoprum´s  opening hour during 2020: Sundays once a month, 6-8 pm.

January 26, February 23 , March 29, April 26, May 31, June 28, July 26, August 30 , September 27, October 25, November 29, December 27.